About Us > האם התכנית בתשלום?

בחלק מהישובים פועלת ספריית פיג’מה ללא תשלום במימון קרן גרינספון ומשרד החינוך. לישובים מבוססים יותר מוצע להצטרף לתכנית במימון עצמי.
קרן גרינספון ישראל, מפעילת תכנית ספריית פיג’מה, היא חברה לתועלת הציבור (חל”צ). לתכנית ספריית פיג’מה אין כל רווח כספי מהפצת הספרים, כולל הספרים שמופצים בתשלום.

מי משתתף בתכנית ללא תשלום?   

האגף לחינוך קדם-יסודי במשרד החינוך תומך בכל גני הילדים הממלכתיים, ממ”ד וחינוך מיוחד ביישובים שמדורגים באשכולות 1-6 לפי דירוג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ”ס).  ביישובים אלה משתתפים בתכנית ללא תשלום כל הילדים אשר לומדים במערכת גני הילדים הממלכתית.

לרשימת הישובים בהם מופעלת תכנית ספריית פיג’מה במימון משותף מלא של קרן גרינספון ומשרד החינוך לחצו כאן.

מי רשאי להצטרף לתכנית בתשלום?

לאור הצלחת התכנית, ולבקשת הורים, גננות ומנהלי מחלקות חינוך, נפתחה האפשרות בפני מקומות להם אין מימון של משרד החינוך להצטרף לתכנית בתשלום.

רשויות מקומיות: החל משנת הלימודים תשע”ג מוזמנים יישובים מבוססים,  אשר מדורגים באשכולות למ”ס 7-10, לצרף בתשלום את גני הילדים הממלכתיים ביישוב.
לחצו כאן לרשימת היישובים שהצטרפו עד כה בתשלום לספריית פיג’מה.

גנים בודדים: ניתנת אפשרות לגנים לילדים בני 3-6 שאינם ממלכתיים (“מוכר שאינו רשמי”, גנים בחסות ארגוני נשים, מתנ”סים וכד’, או גנים פרטיים), להגיש בקשת הצטרפות בתשלום לתכנית.
על הגנים להימצא ביישובים בהם פועלת ספריית פיג’מה ולהיות בעלי סמל מוסד של משרד החינוך. הצטרפות גן בודד לתכנית מותנית בהסכמת כל ההורים ובתשלום מראש.

מידע נוסף אודות הצטרפות לספריית פיג’מה בתשלום אצל מנדי מאור, מנהלת פיתוח שותפויות בקרן גרינספון ישראל בכתובת mandy@hgf.org.il או ע”י מילוי הטופס המקוון בקישור הזה.